Warszawa 6.12.2003

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki w latach 1993-2003

 

Zmiany społeczno - ustrojowe zapoczątkowane w 1989r przyniosły ze sobą nową, bardzo liberalną ustawę o wolności sumienia i wyznania. Umożliwiła ona w sposób niekontrolowany rejestrację i działalność nowych nieznanych ruchów religijnych. Wtedy zaznaczyła swoją aktywność w Polsce większość sekt.

Rodziny zostały postawione przed bardzo trudnymi problemami porzucenia nauki, odejścia dzieci z domu do sekt albo ich całkowitego zaginięcia. Wspierając się wzajemnie w tych nieszczęściu w 1993r powstało Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. Rodzice obnażyli przed społeczeństwem prawdziwe oblicze sekt i ujawnili wyrafinowane metody działania oparte na kłamstwie, uzależnieniu i manipulacji psychicznej. W czasie wielu udzielonych wywiadów do prasy, radia i telewizji ukazali deprawacje moralną, wykorzystywanie nieświadomości i szlachetności młodych ludzi, bezprawie i totalitaryzm panujący w sektach. Społeczeństwo nie było przygotowane na tak perfidne nadużycia jednej z podstawowych wolności, jaką jest wolność sumienia i wyznania. Każdy człowiek ma prawo do wolnego wyboru wyznania, ale nikt nie może mu narzucać wiary ani wykorzystywać go do swoich celów lub niszczyć jego życia w imię wyznania. Nasza krytyka destrukcyjnych grup i ich przywódców stała się pretekstem do oskarżania nas przed sądami o naruszenia dóbr osobistych, w procesach o alimenty, gdzie zamiast naszych dzieci występowali dobrze opłacani przez sektę reprezentujący ich interesy prawnicy. Nasze Stowarzyszenie opowiadało się zawsze i opowiada się za wolnością sumienia i wyznania, ale za taką, która szanuje wolny wybór wolny od nacisku i kłamstwa. Czy w czasie werbunku, czy już w samej sekcie takiego wyboru nie pozostawia się swoim przyszłym członkom.

          Stowarzyszenie postawiło sobie szlachetne cele między innymi ochronę rodziny przed zagrożeniami ze strony grup wpływających na jej rozkład, inspirowanie programów prorodzinnych, podejmowanie działań na rzecz kształtowania postawy odpowiedzialnego wyboru, wspomaganie rodzin poszukujących swoich bliskich zaginionych oraz popularyzację problematyki zagrożeń.

Nawiązaliśmy współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze w Polsce jak i zagranicą jak: Civitas Christiana stowarzyszenie Rafael, Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach Religijnych w Białymstoku, ze stowarzyszeniem Effata, z ośrodkami prowadzonymi przez Dominikanów w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Od 1998r jesteśmy pełnoprawnym członkiem europejskiego Stowarzyszenia F.E.C.R.I.S /Federation Europeenne des Centres de Recherche et d`Information sur le Sectarisme/ Uczestniczymy w spotkaniach przedstawicieli organizacji państw europejskich. Braliśmy udział w konferencji w Paryżu i w Barcelonie. Utrzymujemy regularną korespondencję z tymi organizacjami.

Nasza działalność była prowadzona na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim szukaliśmy sprzymierzeńców we władzach, aby zmienić prawo, które pozwoliłoby na skuteczniejszą ochronę przed sektami. Polskie prawo zamiast chronić wartości moralne i dobro człowieka kieruje się liberalnymi zasadami w interpretowaniu wolności, a w konsekwencji prowadzi do akceptacji grup, które wolność niszczą i odbierają człowiekowi prawo do normalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Zwracaliśmy się w tej sprawie do wielu posłów wszystkich kadencji, do instytucji państwowych i samorządowych, do różnych komisji jak: Komisja ds Spraw Rodziny do Rzecznika Praw Obywatelskich, apelowaliśmy o specjalistów, terapeutów, psychologów i ośrodki. Ściślejszą współpracę nawiązaliśmy z obecnie byłym posłem Ryszardem Nowakiem. Współpracowaliśmy z Międzyresortowym Zespołem do Spraw Nowych Ruchów Religijnych, z policją. Wielokrotnie nasi przedstawiciele brali udział w spotkaniach różnych gremiów na temat sekt. W poprzedniej kadencji sejmu regularnie uczestniczyliśmy w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej ds. Grup Psychomanipulacyjnych, której przewodniczył poseł Tadeusz Cymański. Przedstawiliśmy własne propozycje legislacyjne o psychomanipulacji. Całoroczna praca stała się bezowocna, ponieważ zmiany w kodeksie karnym nie zostały zaakceptowane ani przez Sejm ani przez Senat

Przez cały czas czyniliśmy wysiłki, aby uświadomić społeczeństwu a przede wszystkim rządzącym, że czyny, jakich się dopuszczają sekty wobec nieświadomych niczego ludzi mogą podlegać karze. Organizowaliśmy seminaria i konferencje na temat wolności sumienia i wyznania oraz prawnej ochrony rodziny przed sektami.

W 1997r w Dąbrowicy k/Lublina zorganizowaliśmy międzynarodowe seminarium pt. Wolność sumienia i wyznania, w której wziął udział Thomas Gandow z Niemiec i Stewen Kent z USA, a w 2001r w Warszawie także międzynarodowe seminarium pt. Problemy prawnej ochrony przed psychomanipulacją w Polsce i innych krajach europejskich, gdzie wygłosiła wykład Hayat El Mountacir w kontekście sytuacji we Francji. W 2002r w Lublinie zorganizowaliśmy kolejną konferencję pt. Prawo a wolność sumienia i wyznania. Przez cały czas sami poszerzaliśmy wiedzę na temat technik psychomanipulacyjnych stosowanych w sektach uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach a także organizując spotkania, na które zapraszaliśmy specjalistów. Nie będę wymieniać w tym miejscu wielu znamienitych ludzi, którzy zechcieli z nami współpracować i wygłosili dziesiątki referatów, ale chcę podkreślić zasługi siostry Michaeli, która uczestniczyła jako prelegent we wszystkich naszych konferencjach, spotkaniach i zawsze spotykała się z wielkim uznaniem dla swojej wiedzy i doświadczenia. Dla nauczycieli i innych osób zainteresowanych zorganizowaliśmy wiele spotkań, wymienię tylko kilka: Metody zmieniania tożsamości 1996, w 1998 Ruchy kultowe - nowoczesne psychomanipulacje, cykl spotkań na temat manipulacji wiarą.

Prowadząc działalność profilaktyczną wydawaliśmy książki jak: Sekty ekspansja zła 1997, która była zebraniem materiałów konferencyjnych z Dąbrowicy oraz książkę siostry Michaeli Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom 2001. Pozyskaliśmy z MENiS-u środki na wydanie materiałów informacyjnych dla nauczycieli Młodzież a destrukcyjne kulty 1999 oraz poradnika dla rodziców i wychowawców I twoje dziecko może być w sekcie 2000r Przeprowadziliśmy dziesiątki spotkań dla nauczycieli, rodziców i młodzieży oraz środowisk zainteresowanych na temat działalności sekt i psychomanipulacji. Przeprowadzaliśmy szkolenia dla pracowników socjalnych Bemowa, Żoliborza, Gminy Centrum Warszawy. Wydaliśmy kilkanaście rodzajów różnych ulotek, opracowywaliśmy biuletyn, który rozprowadzany był wśród zainteresowanych. Wiele tych przedsięwzięć udało nam się zrealizować dzięki dotacjom miasta Warszawy.

Od 1997r działa poradnia naszego Stowarzyszenia. Przez kilka lat mieściła się na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych im. F. Konopczyńskiego na ul. Konopczyńskiego 4 a od niedawna została przeniesiona na ul. Dembińskiego 3 przy Ośrodku Pomocy Socjalnej na Żoliborzu. Zgłaszają się i szukają pomocy i informacji ludzie z całej Polski. Prowadzimy także punkty konsultacyjne na Bemowie w Ośrodku Pomocy Socjalnej gmina Bemowo ul. Powstańców Śląskich 9 oraz w Lublinie przy ul. Grodzkiej 7.

 Dzięki ofiarnej pracy społecznej członków i zarządu stowarzyszenia udało nam się to wszystko osiągnąć. Działamy na miarę naszych możliwości. Zapraszamy do współpracy psychologów, socjologów filozofów, religioznawców oraz pedagogów i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą nam i innym pomagać.

 Obecnie współczesność niesie nam nowe wyzwania, szerzy się okultyzm i ezoteryka, wprowadzane są wątpliwej wartości terapie, kursy jogi i inne. Wolność jest zawłaszczana bezkarnie przez różnego rodzaju hochsztaplerów i manipulatorów a społeczeństwo nadal potrzebuje wiedzy i dobrego rozeznania.

 

 

Przewodnicząca

Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki

Anna Łobaczewska

 

Powrót